Projekt MRPO

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Projekt MRPO.05.01.00-12-089/12-00 - dofinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Oś Priorytetowa 5 - Krakowski Obszar Metropolitalny

Działanie 5.1 - Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej

Przedmiotem projektu jest budowa obiektu Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego na terenie Politechniki Krakowskiej w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24 oraz obiektu „Poligonu Energooszczędności” w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie przy ul. Legionów 15.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki – Lider Projektu i Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zespół Szkół Budowlanych (ZSB) w Tarnowie – Partner.

Celem projektu jest stworzenie zaplecza naukowobadawczego (laboratorium) do badań, oceny oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, rozwiązań materiałowo­‑konstrukcyjnych oraz instalacyjnych dla budownictwa „niemal zero energetycznego”.

Grupą docelową projektu są pracownicy naukowi Politechniki Krakowskiej oraz innych jednostek badawczo­‑rozwojowych, Instytuty naukowe zaproszone do współpracy w ramach Projektu, mieszkańcy z obszaru Polski południowej, obecni i potencjalni studenci Uczelni oraz uczniowie ZSB w Tarnowie lub innych placówek oświatowych Małopolski, osoby niepełnosprawne pragnące podjąć naukę na kierunkach technicznych.

Wizualizacja Laboratorium powstającego na Politechnice Krakowskiej w Krakowie

 wizka 2

 

Budynek Laboratorium o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 1039 m2 będzie posiadał 14 stref klimatycznych i energetycznych zlokalizowanych na 5 kondygnacjach, co umożliwi badanie właściwości materiałów oraz technologii w zależności od warunków klimatycznych. Laboratorium zapewni też wykonywanie badań w obszarze poprawy efektywności zużycia energii przez pracowników Politechniki Krakowskiej.

W obiekcie będzie znajdowało się pomieszczenie komory, która posłuży do badań własności przegród budowlanych oraz pracy urządzeń klimatyzacyjno – grzewczych, pomieszczenie komory komfortu cieplnego oraz inne pomieszczenia laboratoryjne, dydaktyczne i laboratoryjno- biurowe.

Ponadto w budynku znajdzie się maszynownia, kotłownia, wymiennikownia i serwerownia oraz sanitariaty.

Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wizualizacja Poligonu Energooszczędności powstającego w ZSB w Tarnowie

budowa01

Budynek o całkowitej powierzchni użytkowej 436,7 m2, będzie składał się z dwóch części, jednokondygnacyjnej w skład której wchodzą 2 hale wyposażone w suwnice oraz dwukondygnacyjnej z salą wykładowo ćwiczeniową oraz pomieszczeniami socjalno- administracyjnymi.

Obiekt będzie pełnił funkcję wdrożeniowo – dydaktyczną, mającą na celu weryfikację i praktyczne zastosowanie technologii opracowanych w Laboratorium Politechniki Krakowskiej.

Szczegółowe informacje na temat „Poligonu Energooszczędności” - części projektu, realizowanej przez Partnera Projektu można znaleźć na stronie internetowej:  ZSB Tarnów

Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Urzędem Marszałkowskim
a Politechniką
 Krakowską została podpisana w dniu 14.02.2013

Całkowity koszt inwestycji wynosi 20 087 772,50 zł, w tym koszty kwalifikowane wynoszą 20 086 608,92 zł.

Przedmiotowy projekt finansowany będzie z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Pozostała część wydatków pokryta zostanie ze środków własnych beneficjenta. Struktura finansowania inwestycji przedstawia się w następujący sposób:

 • środki Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - stanowią 85,00% całkowitych kosztów kwalifikowanych, w tym:
 • 14 512 574,94 zł - środki europejskie tzw. współfinansowanie – stanowią 85 % dofinansowania
 • 2 561 042,64 zł - środki z budżetu państwa - stanowią 15 % dofinansowania
 • 3 012 991,34 zł - wkład własny beneficjenta w części kosztów kwalifikowanych - 15,00% całkowitych kosztów kwalifikowanych
 • koszty niekwalifikowane ponosi Beneficjent

Realizacja robót w zakresie budowy Laboratorium na terenie Politechniki Krakowskiej:

Umowa na roboty budowlane - budowa budynku laboratorium - położonego na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej na ul. Warszawskiej w Krakowie została podpisana w dniu 11.06.2013 r.

budowa02

budowa03

Na miejscu realizacji projektu postawiona została tablica informująca społeczeństwo o zaangażowaniu funduszy unijnych w realizację przedmiotowego projektu.

 budowa04 

W pierwszej kolejności wykonano wykopy fundamentowe z wymianą gruntu, zamontowano gruntowy wymiennik ciepła pod fundamentami, oraz ściany fundamentowe wraz z izolacją pionowe ścian fundamentowych.

budowa05budowa06

budowa07budowa08

Kolejno wykonano słupy i ściany żelbetowe parteru, strop nad parterem oraz słupy i ściany żelbetowe I piętra.

budowa09budowa10

W październiku 2013r. zrealizowano kolejne kondygnacje budynku.

 budowa12 

Od stycznia 2014r. rozpoczęto montaż stolarki okiennej i drzwiowej, jak również instalacji wewnętrznych.

W kwietniu 2014 r. rozpoczęto wyposażanie sanitariatów oraz montaż windy osobowej.

W czerwcu 2014r. zakupiono wyposażenie meblowe.

budowa24

Przekazanie budynku do użytkowania nastąpiło w dniu 30.09.2014r.

Przed budynkiem zamontowana została tablica pamiątkowa.

Równocześnie od początku roku 2014 trwał zakup sprzętu laboratoryjnego, audiowizualnego i oprogramowania.

 

Na dachu zlokalizowano urządzenia instalacji cieplnej, wentylacyjnej i elektrycznej:

 • Gazowa powietrzna pompa cieplna PC2,

dach09

 • Pompa ciepła powietrze-woda PC3,

 • Centrala CW2 wentylacyjna typu „plug&play” z rekuperatorem krzyżowym,

 

dach01

 • Centrala CW3 klimatyzacyjna typu „plug&play” z higroskopijnym rekuperatorem obrotowym,

 • kolektory próżniowe,

 • kolektory płaskie,

 • panele fotowoltaiczne,

 

 • stacja pogody.

 

Miernik mikroklimatu urządzenie laboratoryjno-pomiarowe wraz z oprogramowaniem.

 

System automatyki BMS

System pomiarowy PIV (Particle Image Velocimetry) wraz z oprogramowaniem.

 

Termowizja 3D w skład którego wchodzą:

 • kamera termowizyjna,

 • skaner 3D laserowy do pomiarów geodezyjnych,

 • Zestaw do pomiarów lokalizacyjnych GNSS-RTK,

 • oprogramowanie.

 

Lambdomierz

Samobieżny robot do pomiaru mikroklimatu.

robot01

System do badania szczelności powietrznej obudowy budynków wraz z oprogramowaniem.

blower door01

W maszynowni zamontowano:

 • Węzeł cieplny MPEC,

kotlownia02

 • Kocioł gazowy,
 • Pompa ciepła solanka/woda PC1,

maszynownia01

 • Sondy geotermalne,

kotlownia06

 • 2 zbiorniki kombinowane,

kotlownia01

 • Centralę wentylacyjną,

kotlownia04

 • Pompownia ppoż.

 kotlownia05

Zestaw komór laboratoryjnych do badania oporu cieplnego wraz z oprogramowaniem.

komora 2

Ściana doświadczalna typu Trombe’a

 Sciana akumulacyjna.maa

Sterowane żaluzje zewnętrzne.

blinds

Sterowane żaluzje z ogniwami fotowoltaicznymi.

PV blinds

Komora UV do symulacji warunków klimatycznych i promieniowania słonecznego.

1 komora UV.may

Wymiennik c.w.u.

wymiennik

Sprzęt komputerowy.

komp

Monitoring audiowizualny.

monitoring

Centrala przeciw pożarowa i serwerownia.

centrala

 

 

 

Termin zakończenia projektu – 10.06.2015r.

Fot. Jan Zych