Rada ds. ekoMałopolski

 

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK oraz dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak- zostali powołani do składu Rady ds. ekoMałopolski

 

Rada ds. ekoMałopolski

21 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o powołaniu Rady ds. ekoMałopolski. Jej opinie będą kluczowe dla Zarządu Województwa podczas przygotowywania założeń programowych oraz kierunków rozwoju ochrony i kształtowania środowiska.

Rada ds. ekoMałopolski została utworzona w ramach projektu „ekoMałopolska”, który integruje najważniejsze obszary ochrony środowiska tj. jakość powietrza, zapobieganie zmianom klimatycznym, gospodarkę odpadami oraz ochronę przyrody.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, m.in. nauki, przedsiębiorców, samorządów i organizacji pozarządowych. Do ich zadań należy m.in. konsultacja planu działań samorządu w zakresie ochrony środowiska oraz konsultacja projektów dokumentów strategicznych w tym zakresie, takich jak Program strategiczny ochrony środowiska, Program ochrony powietrza, Plan gospodarki odpadami, Program ochrony przed hałasem czy Plan działań dla klimatu i energii. Rada będzie także opiniowała ekoInicjatywy – pomysły działań i rozwiązań proekologicznych zgłoszone przez mieszkańców regionu – oraz pełniła rolę doradcy programowego projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.