HISTORIA

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego - HISTORIA 

 

Laboratorium powstało w ramach Projektu MRPO.05.01.00-12-089/12-00 - dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 5 - Krakowski Obszar Metropolitalny

 

Przedmiotem projektu była budowa obiektu Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego na terenie Politechniki Krakowskiej w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24 oraz obiektu „Poligonu Energooszczędności” w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie przy ul. Legionów 15. Projekt realizowany był w partnerstwie pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki – Lider Projektu i Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zespół Szkół Budowlanych (ZSB) w Tarnowie – Partner. Celem projektu było stworzenie zaplecza naukowobadawczego (laboratorium) do badań, oceny oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych oraz instalacyjnych dla budownictwa „niemal zero energetycznego”. Grupą docelową projektu są pracownicy naukowi Politechniki Krakowskiej oraz innych jednostek badawczo - rozwojowych, Instytuty naukowe zaproszone do współpracy w ramach Projektu, mieszkańcy z obszaru Polski południowej, obecni i potencjalni studenci uczelni oraz uczniowie ZSB w Tarnowie lub innych placówek oświatowych Małopolski. Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Politechniką Krakowską została podpisana w dniu 14.02.2013 Całkowity koszt inwestycji wynosił 20 087 772,50 zł, (w tym koszty kwalifikowane 20 086 608,92 zł). Przedmiotowy projekt finansowany był z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Pozostała część wydatków pokryta została ze środków własnych beneficjenta. Struktura finansowania inwestycji przedstawiała się w następujący sposób:

 

• środki Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - stanowiły 85,00% całkowitych kosztów kwalifikowanych, w tym:

• 14 512 574,94 zł - środki europejskie tzw. współfinansowanie 

• 2 561 042,64 zł - środki z budżetu państwa - stanowiły 15 % dofinansowania

• 3 012 991,34 zł - wkład własny beneficjenta w części kosztów kwalifikowanych - 15,00% całkowitych kosztów kwalifikowanych

• koszty niekwalifikowane ponosił Beneficjent

  

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE) otwarto oficjalnie 9 października 2014 r. To unikatowe centrum naukowo-badawcze, w którym na dużą skalę prowadzone są badania technologii energooszczędnych, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz komfortu użytkowania budynków niskoenergetycznych. Projekt, wart ponad 20 mln zł, został dofinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.